centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocławsekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę

Analizy

Struktura opłat za ciepło w latach 2012-2019
Wykres nr 1
Procentowy udziału opłaty stałej i zmiennej w sprzedaży ogółem ma tendencję malejącą, co przedstawia powyższy wykres. Wiążę się to z zmianą mocy zamówionej przez Odbiorców do wielkości faktycznie wykorzystywanej po zakończonych pracach mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz utrzymaniem na niezmienionym poziomie struktury kosztów przyjmowanych w budowie Taryfy dla ciepła. Obszar podjętych przez Odbiorców i Dostawcę działań związanych z poprawą efektywno-ści wykorzystania energii cieplnej w budynkach, m. in. modernizacja instalacji centralnego ogrze-wania i węzła cieplnego, wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej ( wymiana lub budowa nowych odcinków przyłą-czy), termomodernizacyjna budynków, docieplenie stropodachów i piwnic, wymiana kanałowych sieci cieplnych na sieć cieplną z rur preizolowanych, przynoszą oczekiwane efekty, co obrazują poniższe wykresy.
Efektywność energetyczną uznajemy za kluczowy element i jedno z głównych kryteriów przyszłych decyzji inwestycyjnych dotyczących infrastruktury ze współpracą z odbiorcami ciepła.

Średnioroczne zużycie jednostkowe energii GJ na 1 m2 powierzchni w latach 2012 – 2019 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 2
Średnioroczne zużycie jednostkowe energii GJ / 1 MW zamówionej mocy cieplnej w latach 2012 – 2019 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 3
Wymiernym wynikiem poniesionych nakładów na modernizację systemu ciepłowniczego w zakresie stosowania nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń jest niewielki wzrost kosztu ogrzewania 1m2 powierzchni obiektów, przy zmiennej temperaturze zewnętrznej i długości okresu grzewczego oraz wzroście ceny 1 GJ, co obrazują wykresy 4 - 6.

Średnioważona ceny ciepła w zł/1GJ w latach 2012-2019 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 4
Średnioroczny koszt ogrzewania zł/1m2 powierzchni ogrzewanej w latach 2012-2019 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 5
Średniomiesięczny koszt ogrzewania zł/1m2 powierzchni ogrzewanej w latach 2010-2019 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 6
"Średnioważona cena ciepła", "średnioroczy" lub "średniomiesięczny" koszt ogrzewania, to wielkości, które w poszczególnych obiektach i latach uzależnione są od wielu czynników, mię-dzy innymi od:
  • energochłonności budynku, 
  • komfortu cieplnego mieszkańców, 
  • sprawności technicznej instalacji wewnętrznej, zarówno centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej, 
  • sprawności technicznej i wyposażenia węzła cieplnego (np. regulator pogodowy), 
  • położenia obiektu (otwarty teren), 
  • warunków klimatycznych, 
  • czasu trwania sezonu grzewczego.
Wykresy Nr 7 i 8 potwierdzają, że na wielkość zużycia ciepła na 1m2 duży wpływ ma zmieniająca się zewnętrzna temperatura oraz długość okresu grzewczego.

Długość sezonu grzewczego i ilość stopniodni w latach 2008-2019 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 7
By z naszego ciepła mogli korzystać mieszkańcy Inowrocławskiej Starówki, Osiedla Mątwy oraz nowobudowanych obiektów, systematycznie rozbudowujemy sieć cieplną. Dla niezawodności i bezpieczeństwa dostarczania energii cieplnej do obiektów, skrócenia do minimum przerw w okresie letnim, zmniejszanie strat energii cieplnej na przesyle - istotna jest wymiana sieci w technologii kanałowej na sieć w technologii rur preizolowanych. Wszelkie działania Spółki mają na celu poprawę efektywności energetycznej, która pozy-tywnie wpływa na jakość powietrza oraz na obniżenie wydatków konsumentów na cele grzewcze.

Wzrost powierzchni grzewczej warunkowy budową nowych sieci cieplnych w latach 2008 - 2019 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 8