Uprzejmie informujemy, że telefon do pogotowia ciepłowniczego nr 52 357 62 36 przy ul. Św.Ducha 65 w Inowrocławiu zostaje wyłączony.
Z dniem 01.12.2020 r. wszelkie zlecenia/awarie prosimy zgłaszać do dyspozytora zmianowego zakładu pod numer telefonu: 52 354 11 12.
centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

Analizy

Struktura opłat za ciepło w latach 2012-2020
Wykres nr 1
Wykres nr 1
Procentowy udziału opłaty stałej i zmiennej w sprzedaży ogółem przedstawia powyższy wykres. Niewielki wzrost wiążę się z zmianą mocy zamówionej przez Odbiorców do wielkości faktycznie wykorzystywanej po zakończonych pracach mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmianą poziomu kosztów przyjmowanych w budowie Taryfy dla ciepła.
Obszar podjętych przez Odbiorców i Dostawcę działań związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej w budynkach, m. in. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego, wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej ( wymiana lub budowa nowych odcinków przyłączy), termomodernizacyjna budynków, docieplenie stropodachów i piwnic, wymiana kanałowych sieci cieplnych na sieć cieplną z rur preizolowanych, przynoszą oczekiwane efekty, co obrazują poniższe wykresy.
Efektywność energetyczną uznajemy za kluczowy element i jedno z głównych kryteriów przyszłych decyzji inwestycyjnych dotyczących infrastruktury ze współpracą z odbiorcami ciepła.

Średnioroczne zużycie jednostkowe energii GJ na 1 m2 powierzchni w latach 2012 – 2020 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 2
Wykres nr 2
Średnioroczne zużycie jednostkowe energii GJ / 1 MW zamówionej mocy cieplnej w latach 2012 – 2020 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 3
Wykres nr 3
Wymiernym wynikiem poniesionych nakładów na modernizację systemu ciepłowniczego w zakresie stosowania nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń jest niewielki wzrost kosztu ogrzewania 1m2 powierzchni obiektów, przy zmiennej temperaturze zewnętrznej i długości okresu grzewczego oraz wzroście ceny 1 GJ, co obrazują wykresy 4 - 6.

Średnioważona ceny ciepła w zł/1GJ w latach 2012-2020 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 4
Wykres nr 4
Średnioroczny koszt ogrzewania zł/1m2 powierzchni ogrzewanej w latach 2012-2020 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 5
Wykres nr 5
Średniomiesięczny koszt ogrzewania zł/1m2 powierzchni ogrzewanej w latach 2012-2020 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 6
Wykres nr 6
"Średnioważona cena ciepła", "średnioroczy" lub "średniomiesięczny" koszt ogrzewania, to wielkości, które w poszczególnych obiektach i latach uzależnione są od wielu czynników, między innymi od:
  • energochłonności budynku,
  • komfortu cieplnego mieszkańców,
  • sprawności technicznej instalacji wewnętrznej, zarówno centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej,
  • sprawności technicznej i wyposażenia węzła cieplnego (np. regulator pogodowy),
  • położenia obiektu (otwarty teren),
  • warunków klimatycznych,
  • czasu trwania sezonu grzewczego.

Wykresy Nr 7 i 8 potwierdzają, że na wielkość zużycia ciepła na 1m2 duży wpływ ma zmieniająca się zewnętrzna temperatura oraz długość okresu grzewczego.

Długość sezonu grzewczego i ilość stopniodni w latach 2012-2020 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 7
Wykres nr 7
By z naszego ciepła mogli korzystać mieszkańcy Inowrocławskiej Starówki, Osiedla Mątwy oraz nowobudowanych obiektów, systematycznie rozbudowujemy sieć cieplną.
Dla niezawodności i bezpieczeństwa dostarczania energii cieplnej do obiektów, skrócenia do minimum przerw w okresie letnim, zmniejszanie strat energii cieplnej na przesyle - istotna jest wymiana sieci w technologii kanałowej na sieć w technologii rur preizolowanych.
Wszelkie działania Spółki mają na celu poprawę efektywności energetycznej, która pozytywnie wpływa na jakość powietrza oraz na obniżenie wydatków konsumentów na cele grzewcze.

Wzrost powierzchni grzewczej warunkowy budową nowych sieci cieplnych w latach 2012 - 2020w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 8
Wykres nr 8
Pytania proszę Kierować do Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta, Barbara Błaszczyk, tel. 52 354 11 09