centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

FAQ – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy w ZEC Sp. z o.o.?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sezon grzewczy – to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

O włączeniu lub wyłączeniu ogrzewania decyduje Odbiorca ciepła. Dostawę ciepła rozpoczynamy na pisemny wniosek złożony przez administratora lub właściciela budynku ( obiektu)w następującym trybie:

a) na wniosek złożony w dniu roboczym w godz. 7.00-11.00 – włączenie/wyłączenie następuje w tym samym dniu, nie później niż w ciągu 12 godzin od złożenia tego wniosku,

b) na wniosek złożony w dniu roboczym po godz. 11.00 włączenie/wyłączenie następuje w następnym dniu roboczym,

c) na wniosek złożony w dniu wolnym od pracy włączenie/wyłączenie następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

Pisma można kierować faxem – 052 354 11 01; pocztą e-mail: sekretariat@zec.inowroclaw.pl lub dyspozytor@zec.inowroclaw.pl

Pierwsze włączenie i wyłączenie jest bezpłatne. Za każde dodatkowe w danym roku zlecenie Odbiorcy dotyczące przerwania lub rozpoczęcia dostawy ciepła dla potrzeb grzewczych, ZEC Sp. z o.o. pobiera opłatę dodatkową. Opłaty za ponowne włączenie i wyłączenie dostawy ciepła w danym sezonie grzewczym określone są w Taryfie dla ciepła.

 

Czy możemy korzystać z ciepła ZEC przez cały rok?

Praktycznie wszystkie węzły cieplne należące do ZEC Sp. z o.o. są wyposażone w urządzenia, które automatycznie uruchamiają wymienniki c.o. i ogrzewanie w budynku, jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa od 14-16°C (tzw. temperatury pogodowej).

Z żalem jednak przyznajemy, że w większości budynków, na wniosek administratorów, właścicieli, w maju zamykamy zawory doprowadzające gorącą wodę do wymienników centralnego ogrzewania.

Automatyczne włączenie ogrzewania nawet, kiedy temperatura jest niższa niż temperatura pogodowa nie jest wtedy możliwe. Na życzenie odbiorców pracownicy ZEC Sp. z o.o. mogą oczywiście otwierać i zamykać dopływ wody do wymienników centralnego ogrzewania i uruchamiać ogrzewanie budynku wielokrotnie. Ta usługa, jeśli wykonywana jest częściej niż raz w roku, jest jednak płatna.

 

W czasie trwania sezonu grzewczego zdarza się, że grzejniki są letnie a nawet zimne, co jest tego powodem?

Zasygnalizowany stan może mieć miejsce w sytuacji, gdy występuje duże zróżnicowanie temperatur zewnętrznych w czasie doby: w nocy zaledwie kilka stopni, a w dzień ponad 18-20°C. Urządzenie automatycznej regulacji tzw. automatyka pogodowa zamyka dopływ ciepła do mieszkań i dopiero, gdy temp. zewnętrzna osiągnie ustawiony próg rozruchowy, automatyka włączy ogrzewania. Często dopiero późnym wieczorem możemy zauważyć że kaloryfery zaczynają grzać.

 

Do kogo zgłaszać zakłócenia w dostawie ciepła oraz usuwanie usterek?

Należy zgłosić administratorowi lub zarządcy budynku. Powinni oni poinformować użytkownika lokalu, gdzie nastąpiły zakłócenia i jaki jest przewidywalny termin ich usunięcia.

Jeżeli zakłócenia w dostawie ciepła nastąpiły w wyniku wadliwie działającej instalacji wewnętrznej budynku, odpowiedzialny za nie jest administrator i to on powinien zająć się ich usunięciem. Jeśli zakłócenia wystąpią poza budynkiem, zadaniem administratora jest skontaktowanie się z Pogotowiem ciepłowniczym ZEC – tel. 052 354 11 12.

 

Mieszkam w bloku i za ciepło płacę zaliczkowo przez cały rok, czy można płacić tylko w okresie faktycznego poboru ciepła?

Ustalenie wysokości i częstotliwości wnoszenia przez indywidualnych odbiorców w budynkach wielolokalowych opłat za ciepło należy do zarządcy lub właściciela budynku.

Jednak ostateczne rozliczenie za ciepło powinno być dokonane w oparciu o koszty zakupu ciepła od ZEC Sp. z o.o. Należy dodać, że zarządzający lub właściciel budynku wielolokalowego kupujący ciepło od ZEC Sp. z o.o. płaci za dostarczone do budynku ciepło zgodnie z Taryfą za ciepło.

Taryfa natomiast zobowiązuje do wnoszenia comiesięcznych opłat za zamówioną moc i opłat stałych za usługę przesyłową oraz należności za ciepło i za usługę przesyłową wynikającej z wskazań licznika energii cieplnej.

 

Dlaczego do ogrzewania domu muszę zamówić moc cieplną w takiej samej wysokości na cały rok?

Zamówiona moc cieplna jest ustalona przez Odbiorcę na najmniej na okres 12 miesięcy. Specyfika działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego wymaga przynajmniej rocznego planowania i organizowania pracy. Koszty związane z eksploatacją urządzeń ciepłowniczych ponoszone są przez cały rok. Stąd cena za zamówiona moc cieplną i stawka opłaty stałej za usługę przesyłową są cenami rocznymi, natomiast pobierane są w 12 równych ratach miesięcznych.

Jednakże na wniosek Odbiorcy, ZEC Sp. z o.o. może zastosować rozliczenie na podstawie średniej ceny ciepła i średniej stawki opłaty za usługę przesyłową wyrażone w zł/GJ. W ten sposób Odbiorca płaci za ciepło na podstawie uzyskanych z odczytu licznika ciepła. Należy zwrócić uwagę, że powyższy sposób rozliczeń nie wpłynie na zmianę rocznych kosztów, a jedynie zwiększy koszty w okresie poboru ciepła, a wyeliminuje koszty w okresach, gdy nie ma poboru.

 

Chciałbym wymienić w domu grzejniki na nowe – do kogo mam się zwrócić oraz czy koszty wymiany pokryje ZEC?

Potrzebę wymiany należy zgłosić administratorowi lub właścicielowi, gdyż grzejniki są elementem wspólnej dla wszystkich lokatorów instalacji centralnego ogrzewania. Należy ustalić wydajność wymienionego urządzenia, materiał z jakiego grzejnik jest zrobiony, bo może się okazać, że zakupiony grzejnik nie będzie się nadawał. Nowy grzejnik może mieć inny opór przepływu wody, a przypadku podzielników ciepła – inaczej ustalony punkt montażu. Administrator te zmiany uwzględnia w regulacji całej instalacji.

Administrator również zgłasza do ZEC Sp. z o.o. upuszczenie wody z instalacji tak, aby nie zostało zalane mieszkanie podczas prac instalacyjnych.

Koszty związane z wymianą, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w całości pokrywa właściciel obiektu.

 

Jaką temperaturę powinna osiągać ciepła woda użytkowa?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (publikacja Dz. U. 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002), określa w § 120.2, iż w budynkach oddanych do użytku po 15 grudnia 2002 instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwić przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C.

We wszystkich wcześniej oddanych budynkach do użytku przed tą datą, instalacja ciepłej wody winna zapewnić parametry 45°C – 50°C wody w punktach czerpalnych.