centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

Deklaracja dostępności

 1. Deklaracja dostępności
  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Inowrocław, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.
  Data publikacji strony internetowej: 2017-11-03
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15

 2. Status pod względem zgodności z ustawą
  Strona internetowa www.zec.inowroclaw.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  - niektóre opublikowane dokumenty mogą pochodzić z różnych źródeł;
  - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  - filmy, opublikowane w serwisie www mogą nie posiadać napisów z uwagi na fakt opublikowania ich przed wejściem w życie ustawy.

 3. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
  Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-17
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 4. Skróty klawiaturowe oraz inne udogodnienia - na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;
  - wysoki kontrast;
  - zmiana wielkości czcionki;
  - wykorzystanie narzędzi typu czytnik ekranowy (np. NVDA);

 5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres sekretariat@zec.inowroclaw.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 523541111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 6. Informacja na temat procedury
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 7. Dostępność architektoniczna
  88-100 Inowrocław, ul. Torowa 40. Wejście do budynku z poziomu parteru. Do wejścia budynku prowadzą schody oraz winda dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W przypadku braku możliwości poruszania się, przy windzie znajduje się dzwonek przywoławczy pracownika Biura Obsługi Klienta. W budynku znajdują się wszystkie wydziały jednostki. Budynek wyposażony jest w schody. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta, znajdującego się na parterze. Przy wejściu do pomieszczenia biurowca, znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.