centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocławsekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę

Analizy

Struktura opłat za ciepło w latach 2012-2017

Sieć Nr 1 – Inowrocław - ciepło wytworzone w Ciepłowni Rąbin
Wykres nr 1
Sieć Nr 2 – Inowrocław-Mątwy - ciepło kupowane z CIECH Soda Polska S.A.
Wykres nr 2
Procentowy udziału opłaty stałej i zmiennej w sprzedaży ogółem ma tendencję malejącą, co przed-stawia wykres Nr 1 i 2. Wiążę się to z zmianą mocy zamówionej przez Odbiorców do wielkości faktycznie wykorzystywanej po zakończonych pracach mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz utrzymaniem na niezmienionym poziomie struktury kosztów przyjmowanych w budowie Taryfy dla ciepła.

Obszar podjętych przez Odbiorców i Dostawcę działań związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii w budynkach, m. in. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego, wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej (wymiana lub budowa nowych odcinków przyłączy), termo-modernizacyjna budynków, docieplenie stropodachów i piwnic, wymiana kanałowych sieci ciepl-nych na sieć cieplną z rur preizolowanych w obszarze Osiedla Nowego i Piastowskiego a także osiedla Rąbin, przynoszą oczekiwane efekty, co obrazuje poniższy wykres.

Kształtowanie się średniorocznego zużycia jednostkowego energii GJ na 1 m2 powierzchni w latach 2006 – 2017 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 3
Wymiernym wynikiem poniesionych nakładów na modernizację systemu ciepłowniczego w zakresie stosowania nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń jest niewielki wzrost kosztu ogrzewania 1m2 powierzchni obiektów, przy zmiennej temperaturze zewnętrznej i długości okresu grzewczego oraz wzroście ceny 1 GJ, co obrazują wykresy 4 -6.

Kształtowanie się średnioważonej ceny ciepła w zł/1GJ w latach 2012-2017 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 4
Kształtowanie się średniorocznego kosztu ogrzewania zł/1m2 powierzchni ogrzewanej w latach 2012-2017 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 5
Kształtowanie się średniomiesięcznego kosztu ogrzewania zł/1m2 powierzchni ogrzewanej w latach 2010-2016 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 6
"Średnioważona cena ciepła", "średnioroczy" lub "średniomiesięczny" koszt ogrzewania, to wielkości, które w poszczególnych obiektach i latach uzależnione są od wielu czynników, mię-dzy innymi od:
  • energochłonności budynku, 
  • komfortu cieplnego mieszkańców, 
  • sprawności technicznej instalacji wewnętrznej, zarówno centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej, 
  • sprawności technicznej i wyposażenia węzła cieplnego (np. regulator pogodowy), 
  • położenia obiektu (otwarty teren), 
  • warunków klimatycznych, 
  • czasu trwania sezonu grzewczego.
Wykresy Nr 5 i 6 potwierdzają, że na wielkość zużycia ciepła na 1m2 duży wpływ ma zmieniająca się zewnętrzna temperatura oraz długość okresu grzewczego.

Długość sezonu grzewczego i ilość stopniodni w latach 2007-2017 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 7
By z naszego ciepła mogli korzystać mieszkańcy Inowrocławskiej Starówki i nowobudowanych obiektów, systematycznie rozbudowujemy sieć cieplną. Dla niezawodności i bezpieczeństwa do-starczania energii cieplnej do obiektów oraz skrócenia do minimum w okresie letnim istotna jest wymiana sieci w technologii kanałowej na sieć w technologii rur preizolowanych. Przez ostatnie lata są rejony miasta, gdzie nie było przerw w dostawie ciepła lub trwały od 2 do 4 dni, poza prze-rwą związaną z wymianą sieci. Realizowane zadanie przedstawia wykres Nr 9. 

Długość sieci w latach 2008 - 2017 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 8
Wzrost powierzchni grzewczej warunkowy budową nowych sieci cieplnych w latach 2008 - 2017 w ZEC Sp. z o.o.
Wykres nr 9