centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocławsekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę

Polityka Systemu Zarządzania Jakością

Polityka systemu zarządzania jakością jest integralną częścią strategii naszego przedsiębiorstwa. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu mając na uwadze dobro swoich klientów oraz dbałość o środowisko naturalne, jak również bezpieczeństwo swoich pracowników, wdrożył system zarządzania jakością. Podstawowym założeniem dla ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu jest zaspokajanie potrzeb wymagań klientów w zakresie dostaw ciepła w sposób ciągły, niezawodny i bezpieczny. Przedsiębiorstwo dokłada także wszelkich starań, aby produkcja i dostarczanie ciepła dokonywane były z poszanowaniem środowiska naturalnego i przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warun-ków pracy. Ponadto Zarząd ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu zobowiązuje się do:

  • Dostarczania ciepła swoim klientom zgodnie z ich potrzebami i wymaganiami;
  • Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnie z wytycznymi normy: ISO 9001:2015;
  • Spełniania wymagań prawnych wynikających ze specyfiki prowadzonej dzia-łalności, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Propagowanie nowoczesnej technologii oraz organizacji produkcji i dystrybucji ciepła, zapewniających pełne bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego i pracowników oraz najwyższą jakość usług;
  • Stałego podnoszenia świadomości pracowników oraz angażowania ich w działania mające na celu poprawę jakości świadczonych usług, ogranicze-nie negatywnego wpływu na środowisko oraz poprawę warunków bezpie-czeństwa i higieny pracy w celu zapobiegania zanieczyszczeniom oraz wy-padkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wy-padkowym;
  • Zawieranie umów jedynie z tymi dostawcami, którzy spełniają wyspecyfiko-wane oczekiwania wobec dostarczanych produktów i usług;
  • Ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Zależy nam na zaufaniu naszych klientów, zarówno obecnych jak i poten-cjalnych, dlatego też poprzez zaadoptowanie wymagań normy ISO 9001:2015, staramy się budować wizerunek ZEC SP. z o.o. w Inowrocławiu jako przedsię-biorstwa profesjonalnego o wysokiej klasie zarządzania, efektywnie gospodaru-jącego dostępnymi zasobami.


Inowrocław, 23 maja 2017 r.